Huursombenadering per 1 juli 2016?

Al jaren geleden heeft minister Blok aangekondigd dat hij verhuurders meer ruimte gaat geven om beleid te voeren ten aanzien van de jaarlijkse huurverhoging. Het is de bedoeling dat verhuurders zelf binnen zekere grenzen kunnen bepalen welke huurverhoging voor welk type woning en/of voor welk type huurder wordt doorgevoerd. Deze benadering heet de huursombenadering. De maximale huurverhoging die de minister sinds ruim 30 jaar jaarlijks vaststelt zou daarmee komen te vervallen. Met de huursom wordt bedoeld het totale bedrag dat (grotere) verhuurders aan huur ontvangen. De gedachte is dat de minister de jaarlijkse stijging van de huursommen wel maximeert, maar dat de verhuurder daarbinnen ruimte heeft om binnen haar bestand de huurverhoging te variëren.

Het is van meet af aan de bedoeling geweest dat de huursombenadering in de plaats komt van de inkomensafhankelijke huurverhoging die we de afgelopen drie jaren hebben gezien. Dat was dus een tijdelijke maatregel. Echter, die maatregel is dit jaar met een jaar verlengd. Kennelijk heeft de minister moeite om een goed voorstel voor de huursombenadering te formuleren.

In zijn brief van 11 maart 2015 aan de kamer kondigt minister Blok aan dit voorjaar met zijn voorstel te zullen komen. Dit naar aanleiding van het rapport “Verkenning huursombenadering: varianten van de huursombenadering doorgerekend” van Platform 31. In deze verkenning heeft Platform 31 samen met 18 woningcorporaties twee varianten voor de huursombenadering doorgerekend op de mogelijkheden en effecten daarvan.

De tijd begint te dringen voor de minister. We wachten het af.