Aankondiging wetsontwerp verruiming van tijdelijke verhuur woonruimte

In een brief van 11 april 2014 heeft minister Blok zijn voorgenomen wijzigingen in de regelgeving voor het tijdelijk huren van woonruimte aan de Tweede Kamer voorgelegd. Met de bedoeling om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, stelt de minister voor om de mogelijkheden van tijdelijke verhuur voor bepaalde doelgroepen te vergroten. Zo zullen er woningen moeten worden aangewezen voor jongeren, starters en grote gezinnen, die blijvend voor deze groepen beschikbaar moeten blijven, zoals dat nu ook al geldt voor gehandicapten-, ouderen- en studentenwoningen. Voorts wil de minister een huurovereenkomst voor bepaalde tijd introduceren, waarbij de huurprijsbescherming wel geldt maar de huurbescherming niet en de huur dus na de afgesproken termijn automatisch eindigt (naar analogie van verhuur van bedrijfsruimte). Met name studenten, arbeidsmigranten, werknemers in noodzakelijke sectoren en kenniswerkers zouden behoefte hebben aan deze vorm van tijdelijke huisvesting. Tot slot stelt de minister nog voor om de Leegstandwet te verruimen in die zin dat te koop staande huurwoningen als nieuwe categorie tijdelijk te verhuren woningen wordt opgenomen, om de mogelijkheden van tijdelijke verhuur bij afwezigheid van de eigenaar/huurder te verruimen en om de campuscontracten uit te breiden met de categorie promovendi. De minister kondigt aan dat het wetsvoorstel ‘tijdelijk huren’ naar verwachting het najaar van 2014 bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.