Voorwaarden

 1. Hielkema & co is een maatschap van advoca­ten. Een lijst van vennoten van de maatschap wordt op verzoek toegezon­den. De maatschap bestaat uit besloten vennootschappen, hierna te noemen praktijkvennootschappen.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap. Hiermee wordt onder meer beoogd dat de opdracht wordt gegeven aan Hielkema & co als zodanig, zulks met het oog op waarneming in geval van vakanties, ziekten e.d. Verder wordt hiermee uitgesloten de hoofdelijke aanspra­kelijkheid van de vennoten van de maatschap.
 3. De maatschap zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 4. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap, dan wel van haar vennoten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeer­derd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de maatschap in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar terzake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Elke vordering jegens de maatschap en/of jegens de in artikel 14 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart en vervalt 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengende feit.
 5. De keuze van door de maatschap in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar mogelijk, geschie­den in overleg met de op­drachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvul­dig­heid. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortko­mingen van deze derden.
 6. De maatschap is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. De maatschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uit­slui­tend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 8. De opdrachtgever vrijwaart de maatschap tegen alle aanspraken van derden, de door de maatschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap.
 9. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de maat­schap voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens de maatschap gehouden die derden erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepas­selijkheid van deze algemene voor­waarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaam­heden op enige wijze gebruik maakt is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebon­den.
 10. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat, indien de maatschap namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor de Rechtsbijstand, de Raad voor Rechtsbijstand, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst
 11. Door de maatschap zal, afhankelijk van de omvang van het werk, maandelijks worden gefactureerd. Door de maatschap verzonden nota’s zijn in algemene zin gespecificeerd en dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. De maatschap is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een door de maatschap ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. Na afloop van de zaak zal door de maatschap een eindnota worden opgesteld en verstuurd.
 12. De maatschap is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan binnen de overeengekomen termijn van maximaal 14 dagen is de maatschap na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de eindnota in de desbetreffende zaak. Tevens is de maatschap gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde nota’s van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. De maatschap heeft het recht de tarieven (waaronder de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.
 13. Indien bij de uitvoering van de dienstverlening kosten dienen te worden gemaakt bij hulppersonen of derden die door de maatschap moeten worden voorgefinancierd (zoals bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten of kosten voor het aanvragen van uittreksels), zal de maatschap deze kosten aan de opdrachtgever doorbelasten.
 14. Op de dienstverlening van de maatschap is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso betreffen van één of meer door de maatschap aan de opdrachtgever verzonden nota’s.
 15. Tot de schade van de maatschap, die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens de maatschap, behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever betreft de niet-tijdige betaling van de door de maatschap verzonden nota’s, worden de door de maatschap te maken kosten van buitengerechtelijke bijstand vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 350,–, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
 16. De maatschap heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/ of derden, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de maatschap in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 17. Indien de maatschap persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van de maatschap. Dit beleid is te raadplegen op hielkemaco.nl onder ‘Privacyverklaring en cookies’.
 18. Op grond van geldende regelgeving is de maatschap onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.
 19. Op grond van geldende regelgeving is de maatschap onder meer verplicht bepaalde grensoverschrijdende constructies te melden bij de relevante autoriteiten. Onder omstandigheden kan deze meldplicht op de opdrachtgever komen te rusten.
 20. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van: de vennoten van de hiervoor bedoelde maatschap, inclusief hun eventuele (voormalige) bestuurders en (middellijk) aandeelhouders, de Stichting derdengelden Hielkema & co inclusief hun (voormalige) bestuurders, de ex-vennoten en al degenen die, al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst, voor hen of voor de maatschap werkzaam zijn of waren en hun erfgenamen.